Privacy policy

Keyworks, training, coaching en advies, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Keyworks houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee:

 • dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • dat verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • dat wij in ieder geval vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • dat wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Keyworks zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of opdrachtgevers

Persoonsgegevens van klanten of opdrachtgevers worden door Keyworks verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Keyworks de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Keyworks opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Keyworks verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Keyworks de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Keyworks opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens voor mailinglijst

Persoonsgegevens voor de mailinglijst worden door Keyworks verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen, zoals een aankondiging van een training.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het vermeld staan op de mailinglijst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Keyworks de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Keyworks opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat men op de mailinglijst staat.

Verwerking van persoonsgegevens van potentiële cliënt of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van potentiële cliënt of geïnteresseerde  worden door Keyworks verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge of schriftelijke toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Keyworks de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Keyworks opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat men gezien wordt als een potentiële cliënt of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen alleen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, tenzij u hier schriftelijk bij Keyworks een verzoek voor heeft ingediend en alleen met toestemming van betrokken partijen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Keyworks bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Keyworks van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Klachtenregeling

Keyworks is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van NIP (voorheen P3NL): www.psynip.nl/klachtenregeling. (nip@klachtencompany.nl)

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Keyworks
Lamonggracht 18
1019 RE Amsterdam
info@keyworks.nl